Skip to content

 

AGREGATNA STANJA

 
Svaki od vidova materije koje znamo sa periodnog sustava elemenata ima na jednom imaginiranom termometru svoje “crvene linije” gdje termo-kinetička energija i vezivna energija čestica nadvladaju jedna drugu. To su pragovi na kojima materija skokovito mijenja svoje stanje u pravcu više reda odnosno više nereda, kao i u pravcu veće ili manje socijalnosti čestica. Kad se termička energija digne do praga kojeg zovemo talište, vezivna energija čestica izgubi do te mjere na važnosti da ove više ne žele stajati šturo u stroju nego zaplešu grupni valcer na poticaj. Kad toplina pređe prag kojeg zovemo vrelište, sve sile podruštvljavanja iščeznu i svaka čestica ponaosob otpleše neku svoju piruetu. I na kraju, kad termička energija pređe prag tzv. ionizacije, same čestice padaju u ekstazu samo-demontaže, obrušavaju se, pucaju im ljuske i jezgra, i kad potom "krhotine" zalutaju u stabilnu česticu, energetiziraju je i ova se okruni svjetlošću kad se istog rastereti - to je onda plazmatično stanje.  

 

Shematski prikazano to ovako izgleda:
 
Kruto Kinetička energija < Duga i kratka vezivna energija  
Tekuće Duga vezivna energija < Kinetička energija < Kratka vezivna energija
Plinovito Slaba i jaka vezivna energija < Kinetička energija
Plazma Sve vezivne sile uključujući i intraatomske < Kinetička energija

 

KRUTO vs TEKUĆE AGREGATNO STANJE

 
Kruto i tekuće agregatno stanje čine zajedno voluminoznu, "kondenziranu" materiju koja slijedi vlastitu logiku u odnosu na preostala dva agregatna modusa. Čestice su ovdje u dobrosusjedskim odnosima i nastupaju kao kolektiv za razliku od čestica plinovitog i plazmatičnog stanja, kojima je kinetička energija nadvladala i izbacila iz stroja socijalne veze čestica ili čestica od čestica, tako da ove potpuno otkačene zuje okolo svaka za sebe. I čisto fenomenološki ova dva modusa materije odskaču od preostala dva. Za razliku od gasa i plazme karakterizira ih težina i tromost, voluminoznost, gustoća, opipljivost itd.
 
Kod krutog agregatnog stanja su čestice fiksirane, odnosno slabašno titraju ili se rotiraju oko svoje osi na njihovom jasno definiranom mjestu u rešetki materije, u svakom slučaju samo do praga tališta, iznad kojeg stabilnost uzajamnih vezivnih snaga bude do te mjere iziritirana da si ove uzimaju slobodu mjenjanja relativne lokacije. Kruto tijelo ima pravilnu strukturu, kristal mu je prirodna forma. Neprirodna bi bila amorfno tijelo, koje nije ništa drugo nego ukrućeno tekuće stanje, u kojem je “zamrznuta” struktura tekućeg kaosa (npr. staklo). Kristali su i materija u najvišoj mjeri reda. Mikrostruktura čistih kristala ima do te mjere strog, periodični red da njihova molekularna struktura strši napolje, kao u primjeru Kalium-permanganata:
 
Veze čestica u rešetkastoj strukturi jednog idealnog krutog tijela su tako stabilne da se jedan komad ovog tijela ne može zasebno tretirati neovisno o cijelini, uvijek cjelo tijelo šturo reagira na sile i zakretne momente. Idealno kruto tijelo je krto tijelo, dakle tijelo koje radije puca nego se savija. Zbog toga je materija u vidu sirovih minerala bliža idealu krutosti od npr. čistih metala koje karakterizira izvjesna doza elastičnosti ili plastičnosti. Za razliku od čestica idealnog krutog tijela koje se šturo drže jedna druge, čestice rastopljenog tijela su otpuštene iz prisile strukture, uživaju slobodu pozicioniranja, mogu se neograničeno kombinirati i iznova se organizirati, uvijek u jednom druželjubivom modusu.  
Odlučujuća diferenca krutog i tekućeg agregatnog stanja i osnovni smisao njihove polarnosti se odnosi na pitanje - struktura ili odsustvo strukture? - što se fenomenološkom oku nudi kao pitanje forme. Ako bacimo na stol nekoliko kocaka leda koje smo izvadili iz pretinca za duboko zamrzavanje i kontempliramo o stanjima prije i poslije, H2O kao kocka leda će se pokazati u posjedu jednoznačnosti, postojanosti, samoidentičnosti forme, dok je prije zamrznuća je taj H2O bio jedna pokretno-pasivna, formalno neodređena supstanca koja se u potpunosti ponašala formalno komforno prema svim silama koje joj se nameću. Pseudoforma tekuće vode fiksirane u posudi se suštinski razlikuje od forme zamrznute kocke leda. Ona iznutra ne investira ništa da bi održala formu. Idealno kruto tijelo nasuprot tome ne samo da formu održava samo iz sebe, nego u svojoj postojanosti kao kakva tvrđava odolijeva svakoj opsadi izvana. To je stanje u kojem vlada beskompromisni (strukturni) red i mir koji ne haje za zbivanja napolju. Dok je komad krute materije pasivan i inertan ali moćnim silama brani svoju strukturu, za tekućinu se može reći da je u svojoj pasivnosti potpuno defanzivna. Ali sa aspekta receptivnosti bi se tekućina mogla uzeti kao aktivna ili "živa" u smislu kooperativnosti, dok bi komad krute materije bio u stanju potpunog tupila. Ako se voda u smislu tekućeg H2O uzme kao opći princip tekućine, kao što ju je zamislio istraživač vode i njenih strujanja Theodor Schwenk, koji ju je nazivao "pra-slikom tekućeg" ili romantičar Novalis "pra-tekućim"; i ako se pored njene bezkarakternosti u smislu besformnosti uzme u obzir i njena bezkarakternost u smislu bezbojnosti, bezukusnosti, bezmirisnosti, i istovremeno sposobnosti da boje, ukuse i mirise udomaći u sebi, onda nam se na uviđaj nudi jedna dublja dimenzija pasivnosti tekućeg. Ako tome još pridodamo i njene osobine prozirnosti i reflektivnosti kojima drugom daje prostora da se pokaže kroz nju i na njoj, onda se tekućina pokazuje kao jedno savršeno biti-za-drugo stanje koje sa drugim bezrezervno kooperira.
Zanimljiva je i činjenica da kod odsustva svih vanjskih sila kao npr. u bestežinskom prostoru, zbog form-minimirajuće površinske napetosti, tekućine zauzimaju kuglastu formu. Znači jedina forma koju iz sebe same zauzima jedna porcija vode je kugla. Međutim ta krajnje labilna tvorevina je prije stanje napete formalne latentnosti nego što bi bila stvarna forma. U tom lebdećem stanju porcija vode kao da čeka na žig neke eksterne sile. Uz to je zanimljivo da se zbog površinske napetosti kuglaste porcije vode njena površina ponaša kao neka vrsta izolirajuće membrane ili "kože" (što koriste insekti gazivode), pa ipak ako se toj vodenoj kugli jedna druga dostatno približi, ne samo da će pokazati kooperaciju nego će iznenađujuće skliznuti u potpunu kuglastu uniju s istom. Kruto tijelo je nasuprot tome potpuno nekooperativno i dovoljno samom sebi. Tako imamo na jednoj strani krajnje labilnu, hipersenzibilnu kuglu i na drugoj tupo, formalno stabilno kristalno tijelo. Kasnije ću demonstrirati fiziognomska ospoljavanja ovog uglastog vs kuglastog.
 

Forma znači trajanje. Tamo gdje je golo trajanje, gdje se ništa ne mijenja, tamo je i odsustvo vremenitosti. U jednoj fotografiji je vremenska dimenzija odsutna, zamrznut je jedan moment iz toka vremena, vrijeme je ovdje takoreći stalo. Kod snapshot-a jednog krutog tijela je faktor vrijeme irelevantno jer se ono prije i ono poslije se ne razlikuju. Kod snapshot-a jedne tekućine vrijeme je bitan faktor jer je svaki moment specijalan. Tekućina kao stanje materije je konformno sa svim akutnim silama, promjena je ovdje implicirana. Može se dakle reći da kruta tijela oponiraju rijeci vremena, ne haju za vrijeme, kao kakva hridina u rječnoj bujici. Isto tako se može reći da tekućina protestira protiv koordinata prostora i zakona prožetosti: ne poštuje prostore zauzete od drugih tjela i njihove granice, koordinate su joj samo momentane, kao da zbunjuje utisak prostornosti poigravajući se s njom. Ali zato je sasvim komforna sa vremenitim stream of consciousness, nudi se već na prvu loptu kao simbol vremena, jer je tekućina suštinski stream.

Već samo činjenica nepodesnosti tekućine da si sama postavi formu, ukazuje na karakter pokretljivosti. Tekućina nikad nije dovoljno stabilizirana, štoviše ona je utjelovljena labilnost, kao što je kruto tjelo suštinski stabilno tjelo tj. tjelo u kojem su sile unutar tjela perfektno izbalansirane. Tekućina i na najneznatnije sile reagira hipersenzibilno, kao da je napeto podešena za pokret. Na jedan mali daščić vjetra površina mirnog jezera reagira sa namreškanim pokretima kao da pozdravlja impuls vjetra. Tinta kapnuta u vodu nakon izvjesnog vremena sama od sebe potpuno difuzionira sa vodom jer se i stabilizirana voda iznutra kontinuirano kreće - fenomen difuzije. Može se reći da ne samo u heraklitovu rijeku nego i u najuravnoteženije mirne vode čovjek ne može stati dva puta. Suština tekućeg se iscrpljuje tek u nestabilnom stanju - onog momenta kad je prenijeta u pokret. Mirna voda u čaši se optički može zamijeniti i sa zaleđenom, tek u stanju pod uplivom sila kao npr. njena izlijevanja stičemo izvjesnost da nije u krutom modusu. Izraz "tekućina" ukazuje na njen suštinski moment - teći, zauzeti stanje strujanja. Može se dakle reći da tekućina za razliku od krutog tijela ima karakter procesualnosti. Prevedeno na svjetonazor: stvari se samo doimaju kao stvarne i supstancijalne, u stvari su samo usporenost toka ili promjene koja izmiče fiksirajućem umu,  kako je zamislio Heraklit, dok bi stav Zenona Eleanskog bio da je samo nepromjenjivo stvarno i da je promjena iluzija - "filozofija krutog tijela".

Kruto tjelo je vrlinom otpornosti i samodosljednosti forme pod najrazličitijim okolnostima i odvojeno, izolirano, zatvoreno, samodostatno, nekooperativno. Masivna pepeljara od stakla na stolu leži izolirano, sama za sebe, sasvim konzekventna u svom formalnom kontinuitetu i odbija svaki pokušaj utjecaja na nju: odbija se prožeti sa bilo čim s čime dolazi u dodir - sa stolom na kojem leži, sa rukom koja je drži, sa zrakom koji je obavija - leži tu na stolu jasno i beskompromisno sama za sebe, ne daje ni uzima. Sa drugom pepeljarom je možemo ujediniti samo ako ih obje konvertiramo u stanje iznad praga tališta. Ako bi smo bili dovoljno uporni da to izvedemo u stanju ispod praga tališta, dobili bi smo još znatno više odvojenosti nego što je bilo. Jer tijela u krutom modusu principijelno obitavaju samo jedno-pored-drugog i nikad jedno-u-drugom. Prostor koji je zauzelo jedno kruto tijelo je zauzet prostor, drugo takvo tijelo ga istovremeno ne može zauzeti. Kad je u pitanju tekuće agregatno stanje, jedna porcija tekućine bez problema dijeli zauzeti prostor sa drugom porcijom tekućine, čime su dva na jednom, u stvari jedno iz dva. Ako na jednu kapljicu vode pipetom stavimo drugu kapljicu vode i potom jednu kocku leda stavimo na drugu kocku leda, i sagledamo razliku, na jednoj strani će se pokazati "ekstaza radosti" dviju kapljica koje su jedna drugoj skliznule u zagrljaj i svoja izolirana bivstva bez ostatka ukinula u organskoj cjelini; i na drugoj dvije formalno istrajne kocke leda koje sa istom dosljednošću to odbijaju. Dva kruta tijela se načelno međusobno isključuju, nisu se u stanju "pointimiti", za razliku od dvije porcije tekućine koje se međusobno prožimaju, potpuno difuzioniraju. Odnos krutih tijela može biti samo mehanički (kao npr. odnos dijelova jednog mehaničkog sata ili odnos biljarskih kugli), dok je odnos tekućih tijela samo organski (kao npr. organogeneza fetusa, srastanje kulturnih entiteta kao i diverzne emergence). Prvo se sklapa, drugo stapa, pretapa, raste. Isto tako, kad kapljica vode dodirne neko porozno kruto tijelo kao npr. kocku šećera onda ona ne poštuje granice, kao što to čine dva kruta tijela u dodiru, nego ovu natopljava, mekša joj među, navodi je na nestajanje, ali i sama nestaje u njoj, pravi diffuzni prelaz jednog i drugog. Tekućina dakle ne samo da je formalno labilna, nego u dodiru sa prijemčivim materijalima pokazuje karakteristiku besformnosti prelaza ili postepenosti, ona prožima i natapa. Tinta koja kapne na meki akvarel-papir se gradualno širi, gubi konturu, nestaje, difuzno se oslikava. I to je svijet vodenog elementa - rastočene, difuzne granice, prožimanje, finoća, identifikacija.
Navlažiti, smočiti, ili učiniti mokrim, drugim riječima, prijanjati ili vatati se na druga tjela ili porcije materije je sposobna samo tekućina/voda. Pritom se vlaga na nekom tjelu ne zadovoljava samo time da ostane na površini nego odmah prodire unutra ako tjelo dopušta, odnosno ako je porozno ili posjeduje minijaturne unutrašnje šupljine (čak se i na gas vata i tvori vlažnost zraka). Gas je posvuda, vani i unutra ali ne "vata" se na tjelo, i kad je unutar nikad se ne pointimi sa zauzetim tjelom, uvijek je strano tjelo u tjelu koje ga može napustiti bez ikakvih tragova. Za razliku od gasa, tekućina se upije, natopi u stvar i promjeni je ili bar ostavi traga (izuzmimo živu). Umak od rajčica na bjeloj košulji ostaje i kad tekućina ispari. Voda kojom zalijevamo cvijeće je brzo upijena u zemlju, ali mnogo zanimljiviji fenomen je upijanje tekućine na gore - kapilarnost (što je cjevčica, pora, šupljina, pukotina u tjelu manja to se nivo vode kohezionim i athezionim snagama više diže). Ako npr. držimo kocku šečera sa samo jednim njenim uglom u čaju, tekućina će se s vremenom dizati i namočiti dobar dio kocke. Tako možemo reći da je tekućina jedan indiskretni modus materije koji ne mari za prostornost i zakone prožetosti, za granice tjela, zauzima ih, ušuška se u njima i mjenja ih.
 

"Sklonost" jednog idealnog krutog (Jens Soetgen: "Das Unscheinbare"), dakle krtog tijela, je pući i ići u krhotine. Jedno razmrvljeno tjelo nije nimalo bliže besformnosti nego kad je bilo iz jednog komada, štoviše, moglo bi se reći da je upravo to trijumf forme. Tekuće tijelo je nasuprot tomu uvijek besformnost. Dok se kruto tijelo može rezati, drobiti, mrviti, rascjepkati, na mrve, zrnad, krhotine, tekućinu ne možemo prenijeti u zrnato ili krhotno stanje, ako je i možemo dijeliti sa daleko manjom investicijom energije. Pod utjecajem intenzivnih sila je možemo čak raspršiti u vodenu “prašinu”, kao što se možemo osvjedočiti kod dramatičnih fontana ili obala sa hridinama na vjetrometini, ali ono što je nemoguće je raspršene partikle vode skupiti bez da ove pune međusobnog afiniteta ponovno skliznu u cjelinsku, kompaktnu masu. Pri dostatnoj blizini se djelići tekućine traže za stapanje, kao razvaljeni liquid terminator iz filma "Terminator". Mekoću, glatkoću i odsustvo zrnatosti tekućine možemo plivajući doživjeti na vlastitoj koži. Nasprot tomu se kruto tijelo može do te mjere rafinirano usitnjavati da rezultat toga može biti i simulacija tekućeg agregatnog stanja kao npr. suvi pijesak i plinovitog kao npr. prašina. Međutim, ako pijesak i curi ili teče kroz prste, on ne može suptilno prodrijeti, ovlažiti, natopiti ili organski se ujediniti sa drugim tijelom, isto kao što njegovi partikli nisu to u stanju između sebe. Odnos njegovih zrnadi ostaje odnos krutih tijela, distancirajući, repulzivan, “suv”, bez afiniteta. Iz sitnih krutih djelića se principijelno ne može dobiti unija koja karakterizira tekućinu. Usitnjavanje krutog tijela je dakle ireverzibilno, može se drobiti skoro bez limita ali nikako ponovno ujediniti - zato je mrvljenje i "sklonost" krutog tijela. Partikli pjeska se mogu pritiskati jedno uz drugo, ali to će uvijek biti trljanje i trenje, jer je otpor prema međusobnom prožimanju podržan sa moćnim mikro-snagama. Legura dva metala se izvodi samo u tekućem agregatnom stanju. Odnos krutih tijela je uvijek samo mehanički odnos, gdje jedno na drugo utječu samo izvana, kauzalno, kao u standardnom primjeru prijenosa kinetičke sile biljarskih kugli. Odnos kapljica među sobom je jedan sasvim drugačiji: one u izvjesnom smislu ne prenose silu, ne poštuju kauzalitet, jedna drugoj nisu uzrok, nego “utječu”, stapaju, srastaju, prožimaju jedno drugo i stvaraju na koncu jedno više od puke sume dvoje.

 

 

GASOVITO vs PLAZMATIČNO AGREGATNO STANJE

 

Fizika gasa

 

Riječ gas je nastala iz holandskog izgovora grčke riječi χάος = kaos. Ime je sasvim zasluženo - plinovito agregatno stanje je totalni raspad sistema. Ako kruto agregatno stanje ima formu i volumen, a tekuće nema formu ali ima bar volumen, gasovito agregatno stanje nema ni formu ni volumen. Čestice gasa uživaju neograničenu slobodu i u permanentnom su kretanju i sudaranju, što je na koncu odgovorno za njegovu ekspanziju. Pri tom dosežu brzinu oko pola kilometra u sekundi. Sudaranje se događa elastično, što u fizici znači da se kinetička energija ne gubi kroz deformaciju ili trenje nego se kao kod biljarskih kugli potpuno prenosi. To znači da je u uvjetima blaženog mira zračne bonace, na mikrokosmičkom planu na snazi jedan ekstremno razuzdani kaos sa bezbroj kolizija. U ovoj činjenici je jasno uočljiv jaz između znanstvenog i fenomenalnog ili objektivnog i neposredno doživljenog. 
S obzirom na njegovu opažajnost je gas najodsutniji od svih agregatnih stanja, iako je omniprezentan kao moćan omotač globusa (atmos=para, sphaira=kugla). Zrak ne možemo direktno doživjeti kao što možemo kruti ili tekući komad materije. Ali ne samo gas koji udišemo nego velika većina preostalih gasova su čulno potpuno nepristupačni: nevidljivi, bezbojni, bez mirisa i neuhvatljivi. Ovo su karakteristike koje dijele sa drugim fluidom, tekućinom, i još par pored toga: ne odolijevaju silama deformacije, miješaju se, teku, struje, vrtlože se, uvijek su u pokretu čak i kad prevladava bonaca.

Gas ima prije svega ekstenzivni i ekspanzivni karakter. Svaki raspoloživi prostor ravnomjerno ispunja, pri čemu se hitro i elegantno kreće, razvlači i razrjeđuje. Biti skupljen na jednom mjestu kao kod krutih i tekućih fenomena je protivno njegovoj prirodi. Njegova priroda je djelatnost uvijek u pravcu više razrijeđenja i nikad u pravcu zasićenja ili zgušnjavanja. Ako je i limitiran, kao npr. silom teže koja ga je prikovala za planetu, i ne može ekspandirati, on se onda preusmjeri na niveliranje gustoće u nametnutim okvirima prostora. Bez gravitacije koja ga sili da bude zemaljski omotač bi ekspandirao neograničeno u svemirski prostor. Gustoća zračnog mora zemaljske atmosfere je proporcionalna snazi gravitacionog pritiska, znači, sa visinom atmosfere je gas sve rjeđi, do interstelarnog gasa koji ne trpi nikakav pritisak. Za razliku od krutih i tekućih tijela je volumen gasa senzibilan na toplinu i na nju reagira ekspanzijom. Ako ga grijemo u jednom hermetički zatvorenom prostoru, njegov vapaj unutra da se izbalansira sa onim napolju će razviti toliku snagu da će, ako ne nađe neko mjesto propustljivosti, razvaliti tank da bi isukljao napolje i izjednačio se sa vanjskim prilikama. Dok otopljena kocka leda zadržava isti volumen i istu masu koju je imala u krutom agregatnom stanju, volumen sublimiranog ili isparenog tjela je pod uvjetima standardne temperature nekoliko tisuća puta veći od tjela u prethodećem krutom ili tekućem stanju. Ali ako gas i zna samo za ekspanziju, ipak ima svojstvo kompresibilnosti, tlačivosti, dopušta se stisnuti u sebe. Za razliku od krutih tijela i tekućina, gas ulazi u kompromise sa silama koje mu reduciraju volumen. Iako ne odgovara faktičnom stanju, ponašanje gasa nam sugerira predstavu čestica sa jednim elastičnim repulzivnim poljem oko sebe. Zahvaljujući elastičnosti gasa (ali i materijala koji ga drži zatvorenim) možemo se automobilom voziti kao u lađi - zrak apsorbira sve udarce. Zato ima i svojstvo amortizacije. U stanju je efektivno apsorbirati jednu koncentriranu silinu, što je u suštini njeno konvertiranje u mnoštvo malog pokretljivog. Ako se neki čovjek zašeprtlja i počne padati, velika je razlika ako padne na asfalt i na napuhani štramac. Čestice asfalta ne ulaze u kompromise i raspoložive su punoj koliziji, dok je u potonjem slučaju sila kolizije utoliko kroćena što je sabrana sila raspršena u bezbroj parcijalnih (uključujuci i elastičnost štofa), kao što loptice pod dječijim Ikea-toboganom svaka pojedinačno preuzmu dio siline padajućeg dječijeg tjela. Kroćenje sile je jedno od osnovnih zadataka Zraka! Gas je time i elastičan. Dok jedno krto tijelo puca pod silama koje ga nadvlađuju, elastično tijelo im se povinjava, sve dok traje pritisak. Ovdje je ekvilibrium elementarnih čestica elastičnog volumena pod utjecajem vanjskih sila najprije narušen i kasnije opet uspostavljen, što kod tekućih fluida nije slučaj. Amortizacija sama znači svojstvo mehaničkog balansiranja, ali zrak je načelno neumoran u balansiranju gustoće. Njegova je misija je niveliranje gustoće svakog prostora. Kad se na jednom mjestu promjeni temperatura, tenzija koja naraste je samo volja gasa za rasterećenjem u svrhu balansa. Vjetrovi nisu ništa drugo nego hitanje zraka da izbalansira termički izazvane "neravnine", što veća razlika to veća snaga. Pri tom gas to radi krajnje rafinirano, on gladi i najtananije anomalije, što se najipresivnije pokazuje u prenosu zvuka. Zbog asocijalnosti čestica odnosno zbog niske gustoće je gas i lagan. Rekosmo gore da ista masa gasa kao i masa jednog tekućeg ili krutog tijela potrebuje nekoliko tisuća puta veći volumen, što znači da je isti volumen gasa  odnosu na volumen jedne porcije krutog ili tekućeg nekoliko tisuća puta lakši. Gumena bova uronjena u vodu ili balon sa zagrijanim zrakom su pod silom uzgona jer im je gustoća manja od gustoće okoline. Isto opet važi i za vjetrove: vrući odnosno razrijeđeni gas hita na gore i izaziva sveopći pokret. U odnosu na kruta tijela i tekućine gas se doima kao bestežinska supstanca, sa nikakvom ili minornom inercijom. Skoro svi gasovi, posebno jednoatomski i plemeniti su transparentni, što znači da ne apsorbiraju svjetlo. Banalna činjenica da je gas sveprisutan među stvarima pa ipak ne postoji nikakva distorzija vizuelne percepcije je vrijedna svakog čuđenja. Tek u plavoj boji neba, sa zemlje gledano, se očituje njegova blaga disperzija. Ako je gasu i svojstvena boja, onda je to uvijek blijedi ton, bez saturacije, kao i kod svih stvari smanjene gustoće.

 

Fenomenologija gasa


Osim konstatacije da je kompresibilan, da amortizira, da je fleksibilan i elastičan, zatim da balansira i da je lagan, ovom agregatnom stanju se, kao i svakom drugom, fenmenološki može ekstrahirati njegova "fiziognomija", što u sublimnoj formi susrećemo u literaturi (vidi Gaston Bachelard-ove studije elemenata). Pa tako veli jedan od istaknutih elementarnih poeta Eduard von Mörike u njegovoj "Pjesmi o vjetru":

Zavijajući, bučeći vjetre!
Tamo i ovdje!
Odakle si, reci mi!
Sausewind, Brausewind!
Dort und Hier!
Deine Heimat sage mir!

Oće reć', zrak je sav ćudljiv u svojoj pojavnosti, ima samo goli događajni karakter, nema trajnost i supstancu; nema kontinuitet koji karakterizira tvari i stvari, javi se često iznenada, dodirne i nestane kao nestašno dijete, ne odaje ni kuda ni otkuda; nema izvor kao što ga ima svjetlo, niti ima odredište kao što ga ima rijeka. To je pokret bez fokusa i usmjerenosti, ništa ne želi doseći osim balansa. Zrak je nastanjen na graničnim zonama bivanja i ne-bivanja, to je umalo pa ništa, materijal nestajanja, iščeznuća (“isparilo”, “u vazduh se pretvorilo"). Pokazuje se skoro samo indiretkno, kroz epifenomene kao ples lišća, vijorenje zastave, šum krošnje stabala, kroz cviljenje ili hučenje itd. Direktno ga osjećamo samo taktilno, ali i tu nesupstancijalno, bez izvjesnosti bivstva. Ako mu je u prirodi da iznutra okupira svaku stvar, onda je uvijek neprimjetan okupator; a ako izvana i obavije  svaku stvar, onda uvijek krajnje diskretno, sa minimumom osvjedočenja svog prisustva. Svakoj stvari se uvijek elegantno sklanja i u pirueti zauzima prostor iza nje ako je ova u pokretu. Ako i zaposjeda svaku prazninu, svijetlu je sam praznina. Nije samo oku u službi, nego i uhu i nosu - nosilac je zvuka ali sam je nijem; nosilac je mirisa ali sam ne miriše. Drugim riječima, medijalnog je karaktera, posreduje bez da učestvuje.
Gas karakterizira blagost, mekoća, nečujnost. Igra djece sa balonom u porculanskoj radnji je bez posljedica jer su sve kolizije amortizirane. Balon ne haje za sile teže i inercije, zato mu otpor zraka oduzima istrajnost pokreta. Čak i oštrija ospoljenja zraka kao što su udari vjetra, ne samo da nemaju konstantnost, nego se ne uspijevaju sabrati u oštrinu, u bolnu silinu, uvijek udaraju dekoncentrirano, elastičnom površinom, meko, oblo, uglavnom prijajuće. Valja imati na umu da je svaki pokret zraka, i onaj potpuno podivljali, u misiji izmirenja. Zrak nije samo u svojoj aktivnosti blag, nego je po aktivnost drugog ublažujući: kroti silu, amortizira udar ili koliziju. U uvjetima bezračja bi ptičje pero palo sa balkona kao flaša.

Doživljeni dašak vjetra je milovanje. Ne samo da svojom nježnošću pokazuje afirmativni odnos prema subjektu, nego i djeluje "slobodarski", ekspandirajući na tijelo, kao što reče jedan pjesnik: kao ljupki dodir iz nevidljivog koji nas mami ka nevidljivom, da se raskrilimo, dignemo, oslobodimo tijesne opkoljenosti tijelom i raširimo u prostranstva. Zrak dakle ima opuštajuću, otvarajuću, ekstenzivnu, oslobađajuću funkciju već samo u neposrednom dodiru sa njim. Ponaša se kao veselje - usta, ruke, šake se šire, šeširi lete u zrak. To je agregatno stanje koje ne poznaje oštrinu i intenzitet, nego je uvijek šarmantna, elegantna slabost. Kao što je blag, tako je i tih. I kad podivlja, huče i zavija ali ne prouzrokuje zbijene i oštre zvukove kao kod kolizije ili trenja. Zrak je sam uvjet zvuka, njegov medijalni vehikl, ali u odnosu sa sobom samim je potpuno nijem. Kruti fenomeni sami sa sobom škripe, klepeću itd. tekući brboću, žubore, šume, vatreni grme itd. U tome se pokazuje i izuzetna suptilnost ovog medija: ne samo da reagira na najtananiju silu, da ispunja svaku poru, gladi svaku anomaliju, nego do našeg aparata sluha prenosi i najfligranije neravnine, i omogućava rafiniranu komunikaciju. Ali valja podcrtati razliku u odnosu na drugi fluid: ako gas i prodire u najtananije šupljine, on ne pokušava biti apsorbiran ili postati sastavni dio štofa u kojeg je prodrijeo, kao što to tekućina radi koja se upija, natapa, apsorbira, transmutira, nego vodi takoreći i dalje paralelno bivstvo. Ako se krutom ili tekućem materijalu ubrizga gas, odnosno ako se uspjenuša i postane pjenasti materijal, onda štof gubi svoju homogenost, gustoću, težinu i solidnost. Pjena je suprotnost trajno važećem i zato se koristi kao metafora ili za nepostojanost ili za odsustvo supstance (morfem "bla"=mjehur, die Blase, blubbern). Sloterdijk je naziva "subverzija supstance". Upjenjeni kruti materijali postaju porozni, "vazdušasti", dobivaju u svakom slučaju na lakoći i fragilnosti, ili u drugom slučaju postaju spužvasti, meki i elastični. Kad se more zapjeni, nastaje kooperacija vodenog i zračnog gdje je jedna porcija zraka upakovana u suptilnu membranu tekućeg. Mjehur ili pjena je vrhunac fragilnosti i nestalnosti, stidljiva tvorevina koja samo na dodir ukida svoje bivstvo.

Simbol najzasićeniji ovim elementom je pero. Pero je produkt zračnog elementa, vjekovima naštimavano na zrak, senibilizirano na najmanji dašak povjetarca. Sastoji se od kreatina i koristi sve prednosti ovog materijala. Od kreatina je izgrađen uglavnom onaj instrumentalni dio životinja koji interagira sa vanjskim, oklop, rogovi, kosa, nokti itd. Može biti čvrst i stabilan, ali i fin, lak i savitljiv, u ovisnosti o potrebama vrste. Osnovna potreba letećih stvorenja je optimalno interagiranje sa zrakom, elastičnost i lakoća. Pernato odijelce ptice sačinjava otprilike samo 5% njene težine. Batrljica pera je šuplja u svrhu lakoće. Kad nam perce sleti na rame izmiče našem opažaju, kao i kad sleti sa ramena. Jastuci su se punili perjem ili paperjem, da bi bili laki i svileno meki, kao što je i sam ovaj element. Pera pernatih životinja su uostalom posebno podesna za biološku komunikaciju farbama i formama - priroda piše rado po njima. Ali pera pišu i sama: čovjek je koristio guščje pero za pismenu komunikaciju vrlinom šuplje batrljice koja može skupiti i pohraniti tintu u sebi. Batrljica pera se koristila i kao trzalica za žičane instrumente zbog istih kvaliteta koje potrebuje let. Ali pero je korišteno i tamo gdje sporazumijevanje više nije koristilo - da bi izbalansiralo let strijele. Perje je sastavni dio mitoloških bića koja naseljavaju nebesa. Hermes ima pernata krilca na sandalama ili šljemu. Egipatski Bog Amun koji je između ostalog Bog vjetra, nosi pernatu krunu sa plavim paunovim perjem. Anđeli su nebeska bića sa pernatim krilima koja nastanjuju više spiritualne atmosfere. Nebeska božanstva, vilenjaci, anđeli se uvijek prikazuju kao elegantna bića leptosomnih konstitucija, kao što je i zračni čovijek.
Sve zračno je blijedo i svjetlo, prožeto svjetlom, bez saturacije, tamnih i gustih tonova. Ne samo zbog svoje razrijeđenosti, nego i translucencije. Na njemačkom se adjektiv svijetao ("licht") koristi i za prorijeđeno, sa većim rastojanjem djelova među sobom, npr. "svjetla" šuma ("ein lichter Wald"). 
Sve što je lako, tanano i rasprostrto koketira sa ovim elementom i tendira nastaniti visine. Pero, krila, jedra, napeti papir zmaja, javorovo sjeme itd. sve što je lako, tanko do translucentnosti i velikih, blago napetih površina, stoji u intimnoj vezi sa ovim elementom. Impresivan primjer senzibilne naštimanosti na najfinije pokrete zraka, lakoće, elegancije, (pro)zračnosti su impozantni konstrukti umjetnika Theo Jensena, koji ožive u kontaktu sa svakom zračnom strujom, i koji su najvećim dijelom praznina: 

 

 

Plazma

 

Plazma je “radiant matter” (William Crooke), zračeća materija, ili svjetleći gas. Plazma-fizika se bavi gasovima koji isijavaju svjetlo. 99% svega svijetlećeg je plazma. Ovo je modus materije koji nastaje kad termička odnosno mikro-kinetička energija dosegne takav intenzitet da se čak i stabilnost strukture atoma ne uspije održati. Pod takvim okolnostima pozitivni i negativni dijelići atoma napuštaju svoje stabilne pozicije i radije švrljaju okolo nabijeni elektricitetom, svako za sebe. Za razliku od neutralnog gasa, plazma je ionizirana, električna, svjetleća supstanca koja reagira na električna i magnetska polja. Ako jedan slobodni elektron uleti u prostor unutar ljuske nekog atoma, vezani elektron tog atoma je tako energetiziran da se ovaj udalji od jezgre u putanju bogatiju energijom. Kad se potom vrati u svoju ustaljenu putanju siromašniju energijom on se orgazmički rasterećuje te darovane energije u kvantu svjetla. Zato su plazme svjetleća stanja. “Najautentičnija” plazmatična tijela su zvijezde, jer je gustoća plazme u njima nenadmašna. Iz istog razloga je plazma daleko najčešći modus materije u univerzumu, takoreći, standardno stanje materije, bez obzira što se nama doima kao čista egzotika.

 

Fenomenologija svijetlećeg

 

Vatra čini dobro, kad je krotiš pobro -  zaarlauče jednom Friedrich Schiller dok je oprobavao gusle (Wolthätig ist des feuers macht, wenn sie der mensch bezähmt, bewacht). Vatra je divlje biće koje uvijek treba prismotru. Proždrljiva zvjer u doslovnom smislu riječi - veli Bachelard. U starom pjesništvu je uistinu bila šumska zvijer, vuk koji zavija i ždere seoske kuće - vatra se plodi (iskra), umnožava, diše, ždere sve što se može variti i ostavlja ekskremente za sobom. Ono što ona onako drastičnih boja, nervozna, zračeća signalizira je žderanje, destrukcija, zona opasnosti. Ali ono što je ovdje odlučujuće za fenomen plamena je da je to intenzitet čulnog prisustva, majestetstvo, sublimni tremendum i fascinosum u odnosu na neopipljivi, nevidljivi i nečujni Zrak. Zrak je nevidljiv gas i Vatra svjetlonosni gas, takoreći uslov vidljivosti, prvi je ekstenzivna i drugi intenzivna pneuma. Kao što plamen sve guta našto naiđe, tako guta i našu pažnju. Zrak nas ne izaziva ničim, ne daje nam ništa za fokusiranje, sa svim je u dodiru ali ne dira ništa, sveprisutan je ali se stidi naznačiti svoje prisustvo, samo fino balansira, miri se sa svim i samim sobom, kao da mu je prezentnost bolna. Vatreni fenomeni su suprotno tomu suštinski svjetlosni fenomeni: naznačuju svoje prisustvo intenzivno, impresioniraju, zovu, mame, uvijek su skupljeni na jednom mjestu za razliku od Zraka koji je svugdje i nigdje. "Svjetlo je genius vatrenog procesa" - veli idealist Novalis. Samo karakter radijalnosti zračečih linija svjetlosnog izvora, kao i intenzitet odslikanog svijetla po okolnim objektima ukazuju na njegovu jednoznačnu lokaciju. Svjetlo je fizikalno viđeno višak energije kojeg se materija rasterećuje i koje se od energetiziranog atoma kao zračenje širi geometrijski pravocrtno u svim mogućim smjerovima. Zato je svijetlo u osnovi punktualnog karaktera. Ako je dakle Vatra radijalno zračeća punktualnost sa apsolutno stabilnim i strogim ravnim linijama iz jednog središta, onda je opozitni Zrak ne samo labilnost, nemir i nestalnost, nego suprotnost svakom zgusnuću, čvorištu, sidrištu, centriranju. Njegov ekstenzivni karakter voli velike prostore kojima se prostire, razvlači se preko širina i daljina, grozi se svake zatvorenosti. Objektivno su zrake jednog svjetlosnog izvora ekspanzivnog karaktera, šire se od izvora u svim smjerovima, ali subjektivno, u neposrednom doživljaju - i to je ovdje odlučujuće! - ne evociraju ekspanziju nego upravo suprotno - centriranje, koncentriranje, sažimanje, postavljanje prostornog središta. Znači, ako Zrak uzmemo intencionalno, onda je to intencija gubljenja, fenomenološkog ništavila, nestajanja u ekstenzitetu, nevidljivosti, neopipljivosti. Vatra je onda suprotstavljena intencija sažimanja u jednoj točki, rasta prezence, intenziteta.

Svjetlosne zrake imaju neumoljivu pravocrtnost, konstantnost, odlučnost i nepomućenost u odnosu na pokret zraka koji nigdje ne pokazuje trajanje, istrajnost vektora pokreta, sve je lelujavo, nemirno i nestalno. Kad se sunčev zrak nakon divljanja oluje probije kroz guste oblake (god rays), u jednoj egzaktno ravnoj liniji, nedirnut metežima i nemirnim strujanjima atmosfere, doima se u izrazitom kontrastu sa oblacima kao da pripada jednom višem redu stvari. Sunce je u dubini svoje čisto vizuelne simbolike važilo kao princip božanske omnipotencije, kao stvaralački apsolut u svjetlo-metafizičkom smislu: svjetlo kao stvarajuća energija koja kad ozrači tminu=ništa stvari dovede do vidjela=bivanja, daruje im takoreći uslovno bivstvo.

Svjetlosni izvor je uvjet vidljivosti, i vrhunac optičkog intenziteta jednog prostora. Radijalna usmjerenost svjetlosnih zraka već samo geometrijski upućuje na njihovo izvorište, objektu daje atraktivnost (lat. attrahere = vući na sebe) i prostoru centralnu intenciju. Zrake takoreći idu k oku i zovu ga na izvorište. Na ovaj način zračeći objekti (oltari, sveci, radijalno poslagane latice cvjeta i sl.) vizualno vuku na sebe i podcrtavaju svoju važnost. 

Svjetlosni izvor izaziva “oponašanje” u vidu refleksije svijetla na okolnim tjelima, njihovog pasivnog sijanja, čime je okolina uni-formirana. Utoliko sadrži idealističku semantiku, u smislu da sugerira ideal ili vrijednosni uzor. To oponašanje je međutim uvijek pasivno i nepotpuno. Pošto zrake ne obavijaju solidna tijela ili ih ne ispunjaju, nego su strogo pravocrtna, nastaju sjenovite zone na njima - za razliku od samog izvorišnog “majestetstva” koji je obdaren imunitetom na sjene. Dakle, kad zrake obasjaju jedan predmet, onda taj predmet nije energetiziran, doveden do stanja gdje on sam emitira, nego samo površno imitira tj. pasivno reflektira svjetlo. Ta refleksija je takva da je uvijek ona strana predmeta blagodarena "božjom milošću" koja je okrenuta izvoru - i to je ono što opet upućuje na centralnost situacije. Kao da izvor nije imao namjeru napraviti konkurenciju nego samo devocirajući publikum. 

Pri tom je i prostorna distanca od značaja. Uvijetovanost intenziteta odslikanog svijetla o udaljenosti od izvora također sugerira centar ili izvorište. Simbolički je sve ono bliže svjetlu bliže "savršenstvu" (kao apostoli ili prvi red povjerenika jednog gurua), dok je ono dalje, odnosno manje zahvaćeno svjetlom, nesavršenije. Po neoplatonističkoj etici, na rubu dosega svjetla  počinje čisto zlo ili je ontološki uzeto tamo već negacija bivstva. Po neoplatonističkim i rano-novovjekovnim optičkim metaforama o odnosu oka i svjetla su svjetlosne zrake stvoriteljska emanacija majestetskog “jednog” kojima ovaj donira bivstvo u momentu kad ih iz mrčine prenosi u modus vidljivosti. Zračeće “jedno” je bivstvo samo, dok emanirano svoje bivstvo samo ima, darovano mu je. "Ne postoji ništa vidljivo na ovom svjetu, što je u većoj mjeri simbol Boga od Sunca, koje najprije samog sebe prosvijetli bivstvom vidljivosti, pa potom nebeska tjela i na kraju ovdašnji svijet" - reče Dante. Kako je u pitanju optička metafora, bez svjetlosnog izvora se samom oku nudi samo golo ništavilo. Za to postoje i odgovarajuće metaforičke fraze, kao u primjeru: „u mrak ne-bivstva pristići“ (Platonov Sophistes). Pri tom ove "donacije" svjetlosnog objekta ne podrazumijevaju nikakvo odricanje, nije prenos sa jednog mjesta na drugo, jer “daritelj” ništa nije izgubio od svog “neograničenog izobilja”. 

Da usput spomenem i nekoliko banalnih fenomena gdje svjetlo u odnosu sa predmetima disperzira - što odgovara zračnoj prirodi. Stvari mogu na sebi, u sebi i kroz sebe disperzirati svjetlo. Prvi su solidni predmeti kojima samo površina osipa svjetlo i uništava njegov izvorni snop, naime predmeti hrapave površine (postoje i oni koji gutaju sve frekvencije svjetla - crni predmeti), dok oni savršeno glatke površine, vrhunski imitiraju izvor (ili cijelu svjetlosnu situaciju), takoreći imaju ne oslikani nego svoj vlastiti flare koji može napustiti granice objekta, kao kod intenzivno svjetlećih izvora. Drugi su translucentni predmeti koji propuštaju i osipaju svijetlo u sebi, pa izgledaju djelomice kao da su sami emiteri, kao npr. ruka i voštanica koje se obe doimaju kao da imaju unutrašnje svijetlo. Treći su translucidni predmeti, oni koji propuštaju svjetlo ali ga disperziraju, kao npr. oblaci.

 

Intenzitet vs Ekstenzitet

 

Sažeto uzeto bi najapstraktnija ili najsveobuhvatnija formulacija polarnosti Zraka i Vatre bila slijedeća:

Vatra = Intenzitet
Zrak = Ekstenzitet

Latinski morphem ten znači imati u sebi intenciju, biti usmjeren, zbog čega “tendirati” znači stremiti-ka, a kako stremljenje podrazumijeva napetost, onda je “tenzija” biti-napet (moguće je da i izrazi "težnja" i "težina" imaju veze s ovim). Shodno tomu  je “tenzitet” sa prefiksom “in” - "centripetalni" pokret, sila koja skuplja i centralno stišće jedno uz drugo, rast, povećanje ili napeto zgusnuće, stremljenje u sebe, zbijanje, koncentriranje. I zato je “tenzitet” sa prefiksom “eks” "centrifugalna" težnja, dakle "tenzija" upravo protiv tenzije zbijanja - širenje, relaksacija, opuštanje.
U fizici je intenzitet količina Energije po površini i vremenu. Pojednostavljeno rečeno, intenzitet je puno u malo, ekstenzitet malo u puno. Element Zrak jača kada povećamo sadržajne okvire u pravcu smanjenja ili odsustva tenzije, do nastanka ex-tenzije, relaksacije. "Ekstenzivna poljuprivreda" znači malo sredstava (gnojiva, pesticida, mašina itd.) na puno obradive površine (povoljno za okoliš). Intenzivna je obrnuto. Statistički je intenzitet zločina ukupni broj pojedinačnih zločina u datim prostornim ili vremenskim okvirima. Visok koncentrat mirisa u jednom uskom prostoru je intenzitet mirisa; kad otvorimo prozor i provjetrimo čestice parfema ex-tendiraju, rasprostru se po prostoru, i miris izgubi na intenzitetu. Jezik tendira punktualnosti dati intenzitet. Čovjek je npr. sklon govoriti o intenzitetu svjetla ako mu je izvor punktualan, dok area light treba više da bi se opisivalo kao intenzivno. Isto tako je i intenzitet bola u tendenci punktualan.
Sa subjektivne perspektive gledano je intenzitet prodornost. Intenzivan utisak prodire u nas, "ostavlja dubok utisak", ima veliko i duboko dejstvo. Intenzivnije farbe i mirisi su prodorniji. Sinonimi za intenzitet su dalje snaga, djelotvornost, učinak, zasićenost, žestina, silovitost, pritisak, napetost - svi oni adjektivi koji se mogu glatko izrolati iz vatrenog elementa (o tome kasnije).
Najfascinantniji od svih primjera intenziteta je geneza zvijezdanog sistema, naime kad se nakon gravitacionog kolapsa, kosmički gasovi postepeno zgušnjavaju i na kraju pod enormnim pritiskom mase/gravitacije fusioniraju u zvijezdu, koja onda majestetski zrači i moćno savija prostor prema sebi, i koja se svojim intenzitetom nameće oku i na svjetlosne godine udaljenosti.
Intenzitet je formula za sve fenomene Vatre, i iz toga se dalje izvode karakteristike kao oštrina, grubost, punoća, snaga, veličina, težina, visina, centralnost (o tome kasnije). Zrak je fenomen ekspandiranja u ništa, to je medijum kojeg previđamo, prazan, proziran, neopipljiv, nevidljiv, vječito između - to je ekstenzitet i formula za sve fenomene Zraka, za simboliku slabog, malog, lakog, finog, praznog, prizemnog, oblog, pokretljivog, elastičnog. Vatra je heroično-tragična težina, Zrak je vedrina i lakoća postojanja. Zašto se vatra pali u "teškim" ili "velikim" momentima pijeteta, pobožnosti, svečanosti? Zračni znakovi izravnavaju, balansiraju, amortiziraju odnose. Vatreni intenzitet se javlja u svemu što se koncentrira, u oštrom, u piramidalnom, u centralnom ali i vertikalnom redu. Također u tvrdom, zgusnutom, saturiranom; dok je zrak blijed, svjetao, razrijeđen, slab. Zrak se može neposredno osjetiti u momentu iznenadnog popuštanja napetosti, u slobodi, lebdećoj lakoći, u širenju, u doživljajima kad se rasteretimo sile teže. Trijumf Zraka je blažena ekstaza čestica koje iz napete točke zgusnuća hitaju u kaotičnu neodređenost. Trijumf Vatre je suprotno tomu implozija, koagulacija, stiskanje, tenzija, zgušnjavanje, homogenizacija. Zrak je kaotično stanje bez orijentacije, izgubljenost jedrilice na pučini; Vatra je orjentaciona točka u prostoru, svjetionik.

~o~

Na osnovu primjera iz jezičnog blaga se može lako demonstrirati činjenica da se srž jednog čovjeka doživljava kao pripadajuća određenom agregatnom stanju, odnosno obrnuto, da agregatno stanje posjeduje izvjesnu fiziognomiju i podesno je za personifikaciju. U metaforama koje se koriste za opis karaktera nekog čovjeka ili njegova ponašanja se nazire elementarna karakterologija, bez da je eksplicitno mišljena (o tome kasnije), najočiglednije kod "gasovitog" tipa, koji znači šuplje i nestalno, ali isto tako i brzo, okretno i virtuozno. U Hrvatskoj se za izrazite sangvinike, šarlatane, hirovite, nestalne, lakomislene ljude ili ljude bez sidrišta i supstance kaže da su “promaja”, “jebivjetar”, "vjetropir" ili "vjetrogonja". U Njemačkoj se isti opisuju pridjevom “windig” (vjetrovit), “luftig” (zračan; "die liebe leidet keine theilung, mein luftiger marquis!" - Lenz), "flaterhaft" (lepršav, vijoreći), ili sa "Luftikus" (zračnjak), "Windbeutel" (vjetar-kesa), "Windhund" (vjetar-pas). Čovjek čiji su iskazi očekivano šuplji, bez sadržaja je “Luftpumpe” (zračna pumpa), sklon je “Schaum schlagen” (udarati pjenu) ili “blubbern” (puštati mjehuriće) itd.

 

 

Elementi i metafore

 
Elementi su nešto kao duhovni odslici agregatnih stanja. Zvuči kao ezoterični bullshit, ali ta sublimna forma agregatnih stanja se može opipati već preko jezika. Kad kažem "duhovni odslici" ne mislim ništa nadnaravno, nego možda isti onaj "prostor" u koji metafora prenosi nešto iz čulnog. Skoro da ne postoji ni jedna osjetilna senzacija koja nije prenešena (prenos = μεταφορά, metaphorá) u imaterijalne sfere:
 
TJELESNO DUHOVNO
toplo - hladno čovjek, prostor, pogled, odnos, postupak, ambijent
grubo - fino čovjek, manir, odnos, postupak, “grubijan”
bolno duša, srce
oštro - tupo karakter (psa), postupak; "oštro postupiti", “oštroumnost”, „tupilo
tvrdo - meko

tvrdo = žestoko (praslavenska riječ *žestokъ, žestъ znači tvrdo)

srce, pogled, karakter, „tvrdica“, „tvrdokornost

karakter, postupak

 

čvrsto - slabo
karakter, moral, držanje
kruto postupak, čovjek, moral, držanje
teško - lako  

karakter, radnja, postupak, moral, "lakomislenost", "laka djevojka"

ljuto čovjek; “naljutiti se“
slatko izgled, osoba u cjelini
gorko doživljaj, iskustvo; “pun gorčine”
slano i kiselo
interesantno bi bilo znati zašto se na slavenskim jezicima slano i kiselo ne prenosi. na njemačkom jeziku je kiselo ("sauer") prenešeno na duševno stanje i znači ogorčen ili ljut; iskustvo ili čovjek mogu biti "ätzend" = nagrizajuće.
veliko - malo  

čovjek, karakter, postupak, prizor, situacija; "velikodušnost", "malodušnost", "sitna duša", "veličanstveno"

visoko - nisko  

čovjek, karakter, moral, prizor; ”uzvišeno”, “moralna visina" ili "uzvišenost”, „niskost

široko - usko  

vidici, pogled ili gledište, čovjek i njegova širina; "širokogrudnost", "uskogrudnost"

daleko - blizu odnos, čovjek; ”bliskost”, “daljina”, “distanca
relaksiran, opušten

napet

čovjek, stanje, situacija, atmosfera

 

fleksibilan isto
konfuzan con-fusion, mentalno stanje
stabilnost - labilnost čovjek, karakter, okolnosti
sjajno/briljantno/zračeće

mračno

čovjek, postupak, rezultati, atmosera, "mračan pogled"

 

sabran, fokusiran
rasijan, rastresen
 

čovjek, pažnja, pogled

 

Iako agregatna stanja sama nisu neposredne osjetilne impresije ona ipak imaju svoj ekvivalent u imaterijalnom. Ono što je u ovom bitno je da bukvalna agregatna stanja koja su source "prenešenim" nisu sasvim bukvalna: to nisu znanstveni modeli nego njihova nereflektirana, čulna recepcija. Zodiak, koji će ovdje u svijetlu elementarnosti biti tematiziran, je sam jedan infantilni antropocentrični "konstrukt" i u tom smislu su i Elementi strukture koje korespondiraju sa životno-svjetovnom, primitivnom ili "originarnoj" (fenomenologija) doživljajnošću, nego što bi to bili kosmološki odslici suhoparne fizike agregatnih stanja. Oni koji znaju što je to "konceptualna metafora", znaju i da metafore nisu samo stilski prenos smisla, nego da pojedinačne metafore često slijede jedan koncept, znači "funkcioniraju" sređeno, u izvjesnom "snopu" koji u stvari odaje pokušaj konceptualizacije svjeta. Metafora (μεταφορά = prijenos) je uvijek prijenos banalnog na kompleksno iskustvo, gdje onda prvo strukturira drugo. Ta primitivna iskustva koja su uzor kompleksnim su po pravilu fizička, tjelesna ili čulna. Čulnost je takoreći kompas nadčulnom. Kako su brojne konceptualne metafore fizičkog porijekla, nisu daleko i od agregatnih stanja, fenomenološki recipiranih. Tako ćaskanje o našim rafiniranim karakterološkim opažanjima može zvučati kao da se radi o baušteli - kruti, čvrsti, tvrdi, hladni, grubi, tupi, veliki, široki, daleki, visoki, napeti, fleksibilni, stabilni, sjajni, sabrani sl. ljudi. Ono što je važno napomenuti je da kad jedno iskustvo X hoće biti imenovano, onda sigurno ne proizvoljno nego imenom iskustva u analognoj vezi. Ta su imenovanja odnosno prepoznavanja uvijek infantilna, primitivna, čak ih dijelimo i sa jednim djelom faune. Npr. kad je nešto posebno značajno, sveto, od izuzetne važnosti, onda to naše duboko pozicionirano, animalno jastvo vidi kao veliko, teško ili zračeće, što se može iščitati ne samo iz starih, utabanih, duboko u jeziku utkanih metafora nego i iz ikonologije primitivnije umjetnosti. Ako ćemo malo pretjerati, moglo bi važiti da astrologija ne apelira na neki viši instrumentarij u čovjeku, na rafinirani spirit, božansku intuiciju, ili viši racio - nego na životinju u njemu.

 

Kratka povijest 4 elemenata

 

Otac doktrine četiri Elementa je Empedoklo  (oko 490. pr. Kr. - 430. pr. Kr.), jedan karizmatični starogrčki filozof i liječnik, za kojeg legenda kaže da je svoj život okončao bacivši se u vulkan. Na ondašnje opsesivno pitanje starih grka o archḗ-u ili prapočelu, ili što je fundament stvarnosti?, Empedoklo odgovora kompilacijom prapočela njegovih prethodnika. Vodi Thalesa, Zraku Anaximena, Vatri Heraklita je pridodao Zemlju i postulirao jedan šturi kvartet prapočela. Za razliku od učenja ovih prvih ontologa kojima su prapočela koketirala sa agregatnim stanjima (npr. iz anaximenovog archḗ Zrak se zgušnjavanjem dobija Voda i Zemlja, a razrijeđivanjem Vatra), Empedoklova elementarna metafizika se udaljila od agregatnih stanja i približila elementima u modernom smislu periodnog sustava elemenata. Empedoklo je očigleno bio eklektičar koji nije samo sumirao naslijeđe metafizike archḗ-a, nego ga je eklektirao i sa pitagorejskim svetim četvorstvom. Elementi su po njegovom učenju postojali svaki za sebe, neprevodivi jedan u drugi, svaki od njih je bio vječna i nepromjenjiva bazna supstanca (koje je on u nekim djelovima njegovog eposa “O Prirodi” nazivao i Bogovima) i svjet je počivao na omjerima njihove izmješanosti. Empedoklova doktrina je bila izuzetno utjecajna i dala je posebnog ploda u medicini. Naime, preko učenja Filistiona i Hipokrata, i kasnije sumirana kod Galena, o zdravlju kao ravnoteži elemenata odnosno bolesti kao neravnoteži je zasnovana humoralna patologija (kao i sistem temperamenata) koja danas nikom ništa ne govori, a bila je milenijumska medicinska paradigma, sve do 19. stoljeća kad je smjenjena celularnom patologijom. Učenje Empedokla je očigledno toliko okorjelo u dogmu da je i temeljiti Aristotel (384 pr. Kr. - 322 pr. Kr.) četri Elementa ugradio u njegovu fiziku, meteorologiju i biologiju. Ovdje su se Elementi opet približili agregatnim stanjima, znači postali su prevodivi jedno u drugo i dobili težnju "prirodnog kretanja" - Zemlje i Vode na dolje (prema centru univerzuma) i Zraka i Vatre na gore, prema sloju etera koji je svojim kretanjem opisivao božansku kružnicu. Elementi se nisu javljali u čistom obliku nego su bili izmiksana građa stvarima. Osim toga, ovdje Elementi nisu prvotna, kompaktna počela nego su sami sastavljeni od "primarnih" ili taktilnih kvaliteta: vlažno-suvo i toplo-hladno. Na osnovu tih dipolnih kvaliteta i njihovog kombiniranja su mogli prelaziti jedno u drugo, i to ciklički - zadnji element u redu je npr. mogao preći u prvi ili obrnuto.

Stoljeće kasnije je na temelju Aristotelovog učenja razvijena, za ovu svrhu odlučujuća, stoička elementarologija, uglavnom od strane Hrizipa (281 pr. Kr. -208 pr. Kr.), koji je shodno legendi svoj život okončao time što je doslovno "umro od smija" na vlastiti vic. Ono što je ovdje važno, je da su u ovom učenju Elementi pomjereni još bliže agregatnim stanjima. Za razliku od Aristotela, stoici su svakom Elementu pripisali po jednu taktilnu kvalitetu, zbog čega je ovdje aristotelov ciklički sistem smjenjen linearnim. Vatra kao zadnji u redu Elemenata nije mogao biti konvertiran u Zemlju kao prvi u redu Elemenata, nego se u procesu "atrakcije" i "repulzije", dviju sila koje posreduju to konvertiranje, mogla vratiti samo u susjedni Zrak, u čemu se posebno očituje pomak ka sustavu agregatnih stanja. Elementi su između ostalog dobili i karakter dva para polarnosti, gdje su hladni Zrak i vruća Vatra bili u odnosu polarnosti, i isto tako suva Zemlja i vlažna Voda. 


Kao što je u doktrinarnoj pozadini stare astrologije fatalizam Stoe, tako je i stoički red elemenata ujedno i red elemenata na Zodijaku - svi vatreni znakovi su na Zodijaku dijametralno (180°) postavljeni isključivo zračnim, kao i svi zemljani isključivo vodenim. Signiranje tripliciteta elementima nije bilo uvijek samorazumljivo, štoviše, velika većina helenističkih i kasno-antičkih astrologa je u triplicitetaima vidjela npr. samo 4 vjetra ili 4 strane svijeta i rijetko elemente. Tek u srednjem vijeku je nastao konsens elementarnosti tripliciteta, vjerovatno rastom važnosti aristotelizma u srednjovijekovnoj slici svijeta, zbog čega je i dominirao njegov model elemenata po dvostrukim "primarnim kvalitetama", po kojem su Vatra vs Voda i Zrak vs Zemlja bili u komplementarnim odnosima, što proturiječi stoičkom konceptu dijametralnosti na Zodijaku. Kao što rekoh, za razliku od empedoklove ili aristotelove elementarologije, stoička je po svojim svojstvima znatno bliža agregatnim stanjima. Stoici su iz fenomenologije agregatnih stanja i iz čuvenog učenja Aristotela o hyle i morphe (materija i forma), izveli grupiranje Elementa i njihove polarnosti na taj način da su Voda i Zemlja postali jedna zasebna grupa i Vatra i Zrak druga. Prva grupa odgovara aristotelovom hyle, dok je druga otprilike odgovarala aristotelovom morphe, ali se nije zvala morphe nego pneuma (duh, spirit), inače značajan pojam stoičke doktrine. U okviru svake od te dvije grupe važi odnos polarnosti: Voda kao vlažno i tekuće naspram krute i suhe Zemlje; i na drugoj strani hladni Zrak naspram vruće Vatre. Vatra i Zrak su važili kao “pneumatični” - aktivni i pokretni, fini, bestežinski, na gore stremeći - s čime očigledno korespondiraju sa "imaterijalnom" pojavnošću odgovarajućih agregatnih stanja; Voda i Zemlja su uzeti u smislu “hyle” - pasivni, gusti, tromi, teški, padajući na dolje, stremeći ka središtu univerzuma.
Koncept kojeg ja ovdje promoviram je u duhu Stoe, kako zbog reda Elemenata, tako i blizine agregatnim stanjima. U postu koji slijedi ću opisati agregatna stanja kako znanstveno-objektivno tako i fenomenološki-deskriptivno. Ovo potonje je rekoh ono odlučujuće, dok fizikalni opis služi samo sređivanju fenomenološkog pristupa i nije mjerodavan za određenje Elemenata.

Kod krutog i tekućeg agregatnog stanja ne postoji divergenca znanstvenog i fenomenološkog pristupa u toj mjeri kao kod gasovitog i plazmatičnog; ako se, međutim, plazma i gas izdvoje iz općeg reda agregatnih stanja i zasebno tretiraju kao "pneumatski" fenomeni, već se naznačuje njihov polarni odnos, u smislu potpuno odsutnog (gasovito) i intenzivno prezentnog gasa (plazmatično). Ako dakle agregatna stanja uzmemo, ne po znanstvenom modelu, kao kontinuitet rasturanja materijalne strukture toplinom ili pritiskom, nego sa pozicije njihove pojavne materijalnosti, onda se dopuštaju grupirati po dva, analogno stoičkoj doktrini. 

 

S jedne strane  kruto i tekuće agregatno stanje koji se doimaju kao tvarna, “materijalna”, voluminozna, teška i troma, prema dolje (gravia) stremeća supstanca, dok se s druge strane gasoviti fenomeni - nevidljivi i svijetleći gas - pokazuju kao slobodni od volumena, tromosti, pod silom uzdignuća (levia), “bestjelesni”, “imaterijalni”, takoreći nepripadajući opipljivom, tvarnom svijetu. Gas je do te mjere čulno odsutan da do 17. stoljeća nije važio kao materija. Čak i egzaktna fizika agregatnih stanja naginje ovoj podjeli kad kruti i tekući modus uzima zasebno, kao “kondenziranu materiju” koja interagira kao kolektiv, i odvaja ga od gasovitog i plazmatičnog koji su u potpuno demontiranom stanju, gdje je u izvjesnom smislu izgubljena njihova tvarnost.
Ako idemo redom od krutog do vatrovitog stanja, onda nam se agregatna stanja pokazuju kao intencija opadanja gustoće ili rasta lakoće. Ako porciju krute i porciju gasovite materije uronimo u vodu, kruto će potonuti na dno (ako izuzmemo anomaliju vode), plinovito će isplivati na površinu. Ovaj vertikalni rang gustoće bi se po uzoru na aristotelovo učenje o prirodnim staništima elemenata mogao prenijeti i na planetarnu slojevitost stvari - zemlja kao baza, na njoj voda, iznad vode zrak i iznad zraka udaljeni plazmatični fenomeni kao munje, ionosfera, zatim zvijezde, zvjezdani vjetrovi, interstelarna materija. Po ovom slijedu imamo i pad optičkog i taktilnog intenziteta - ali naravno samo do plazmatičnih fenomena - najprije gubitak tjelesnog intenziteta, vidljivost i opipljivost opada, i onda kod zadnjeg elementa na vizuelnom planu nastupa drama, u svakom pogledu intenzivan, zrači, svijetli, grije, blješti oku i boli ruci, haptički se dopušta iskustiti ali kažnjava diranje, iako nije tvaran i dohvatljiv.
Ako sad odvojimo “materijalna” (hyle-ovska) i “imaterijalna” (pneumatska) agregatna stanja, onda imamo:
• s jedne strane kruto i vatreno, aristotelovim riječnikom elementa extrema, koji su u izvjesnom smislu jasno prisutni, optički, pa čak i taktilno prezentni, usprkos "bestjelesnosti" vatrenog modusa. Po Aristotelu bi to bila dva suva elementa.
• i s druge strane dva fluidna, vodeni i zračni, aristotelovim riječnikom elementa media, medijalni, plavkasto-transparentni fenomeni, bezotporni, nedohvatljivi, nedograbljivi, upadljivo medijalni, sa intencijom odsustva. Po Aristotelu su to dva tekuća ili vlažna elementa.
Znači kruti i vatreni modus bi bili nešto kao prezentni, pojavno intenzivni, otporni duet elemenata - ali onda kruto na “materijalni” (hyle) a vatreno na “imaterijalni” (pneuma) način: kruto ospoljava svoje bivstvo pasivno; vatreno ga ospoljava aktivno, kao čista ekspresija, može se reći “pneumatsko” ospoljenje bisvstva, kao zračeća prezentnost, svijetleće i grijuće, toliko intenzivno da izvor ne da da mu se priđe.
 
 
Ovaj red sigurno traži nešto koncentracije, ali uz malo istrajnosti ukazuje se njegova grandioznost. Znači imamo na jednoj strani “materijalne”, tvarne elemente Voda vs Zemlja, i na drugoj “pneumatične”, imaterijalne, Zrak vs Vatra, od kojih svaki u sebi sadrži polarnost. Tako stižemo do fundamentalne teme “materijalnih” modusa, prezenca u odnosu na formu - forma vs besformnost. Znači imamo štof koji se ospoljava time što zauzima formu ili ostaje u stanju latentnosti i suzdržava se od forme. I na drugoj strani imamo "bestjelesnu" “pneumu” ili “duh”, koji se ili intenzivno ospoljava kao zračeći centar ili se suzdržava od ospoljenja ekstenzirajući - intenzitet vs ekstenzitet.